Certificering

Om aan de wettelijke eisen en de wensen van opdrachtgevers te voldoen is Visscher Sloop en Asbestverwijdering B.V. conform VCA** en het procescertificaat asbest bijlage XIIIA art. 4.27 gecertificeerd.

VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en heeft als doel een veiliger werken. U kunt hierbij denken aan minder verwondingen, minder ongevallen, minder verzuim, minder kans op calamiteiten en meer aandacht voor het milieu.

Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

Visscher Sloop en Asbestverwijdering B.V. wordt getoetst en gecertificeerd op haar VGM-beheerssystemen met als doel het veiligheidsbewustzijn te verhogen.

Procescertificaat asbest bijlage XIIIA art. 4.27

Het procescertificaat asbest bijlage XIIIA art. 4.27 is een certificatieschema voor asbestverwijdering en verzorgt de eisen op het gebied van asbestverwijdering. In dit procescertificaat staat een zorgvuldige beschrijving voor het arbeids- en milieutechnisch verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of constructieonderdelen tijdens sloop en renovatiewerkzaamheden in bouwwerken en objecten. Ook is hierin beschreven hoe om te gaan met asbest wat is vrijgekomen na incidenten.
Het ministerie van SZW wijst een certificerende instelling aan en het beheer ligt bij de Stichting Certificatie (Ascert).

Periodieke inspecties

Visscher Sloop en Asbestverwijdering B.V. laat periodiek interne audits en werkplekinspecties uitvoeren om continu vast te stellen of aan de eisen van het certificatieschema wordt voldaan. Tevens voert onze certificerende instelling regelmatig onaangekondigde audits uit.